top of page

Ramanujar Avayava Prabhaavam Part 2Shloka 3 :

kukShistu vararangArya: pruShTham mAlAdharastathA | kaTi: kAnjchImunirGYeya: govindAryo nitambaka: ||


mAlAdhara : = Thirumaalaiyandan

pruShTham = becomes the back

kA~nchImuni : = Thirukkachchi Nambigal

Gnyeya: = is understood

Gnyeya : = is understood

govindArya : = Govinda Muni (Embar)

nitambaka : = becomes the back of the waist.


Shloka 4 :


bhaTTavedAntinau jange Uruyugmam jagadguru: |

jAnuyugmam kruShNapAdo lokArya: pAdapangkaje ||


bhaTTa vedAntinau = Parasara Bhattar and Vedanti (Nanjeeyar)

ja~Nge = become the ankles

jagadguru: = Nampillai (Lokachariar)

Uruyugmam = becomes the thighs

kruShNapAda: = Vadakku Thiruveedhi Pillai

jAnuyugmam = becomes the knees

lokArya: = Pillai Lokachariar

pAdapa~nkaje = becomes his lotus feet.


For brief meaning :

https://www.vaikuntam.in/ramanujar-avayava-prabhaavam26 views0 comments

Recent Posts

See All

From Mettazhagiya Singar Sanctum main entrance, take right and there is a huge mandapam. Proceed straight inside this mandapam, and one can find Lord Vasudevar Sanctum. This sanctum also has a small b

bottom of page